saras saravathy

Entrepreneurial Thinking And Effectuation – Saras Saravathy